―morgen―
75

サバイバル
ショップ
33個
過去に抗い戦う意思のある者が集う砦
団長 一駒・丈一
団員 100 友好 0
→旅団紹介