―morgen―
76

 
サバイバル
ショップ
37個
過去に抗い戦う意思のある者が集う砦
団長 一駒・丈一
団員 98 友好 0
→旅団紹介