ange
1

 
サバイバル
ショップ
→→→UDC
団長 アンジュ・メリィメロゥ
団員 3 友好 0
→旅団紹介