ovi
5

サバイバル
ショップ
3個
🥚
団長 ユヴェン・ポシェット
団員 1 友好 0
→旅団紹介