Gate of Heresy
1

 
サバイバル
ショップ
6個
Zzzz…
団長 ビードット・ワイワイ
団員 1 友好 0
→旅団紹介