Sky Fish団
20

 
サバイバル
ショップ
5個
生活系、宇宙海賊旅団【団員歓迎】
団長 ヘスティア・イクテュス
団員 18 友好 2
→旅団紹介