omnibus
5

 
サバイバル
ショップ
全ての人のために
団長 立仙・和歌
団員 6 友好 0
→旅団紹介